Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities


1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Future Group Nijmegen: de onderneming bekend onder de handelsnaam Eroworld Online, gevestigd te van Welderenstraat 61, 6511MD Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister: de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 88165906

BTW-nummer NL864524018B011,

Bankrekening NL71 INGB 0398 3947 17 t.n.v. Future Group Nijmegen V.O.F.

1.2 Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1.3 Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Eroworld Online en jou door of via Eroworld Online binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen.

1.4 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid


2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Eroworld Online gesloten worden en waarbij Eroworld Online partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen jou en Eroworld Online middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Eroworld Online worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eroworld Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Eroworld Online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Eroworld Online heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten


3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Eroworld Online zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Eroworld Online de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk per mail aan Eroworld Online te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Eroworld Online en jou komt tot stand op het moment nadat je:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Eroworld Online middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Eroworld Online;
(b) vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt op de website van Eroworld Online;
(c) hierna (1) je bevestigd hebt dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn en (2) het doen verwerken van je betaling, door op de website van Eroworld Online op "OK" te klikken,
(d) hierop van Eroworld Online op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Eroworld Online je bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Eroworld Online in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) je naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en Eroworld Online gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Eroworld Online

3.5 De administratie van Eroworld Online geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Eroworld Online verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Eroworld Online verrichtte leveringen. Eroworld Online erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

4. Transport en -kosten


4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Eroworld Online . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Eroworld Online kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd


5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 1 werkdag na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Eroworld Online. De door Eroworld Online opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Eroworld Online overschreden wordt, zal Eroworld Online je hiervan onmiddellijk schriftelijk per mail in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Eroworld Online te ontbinden, door dit schriftelijk per mail aan Eroworld Online te melden.

5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Eroworld Online binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.

5.4 Indien je aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door Eroworld Online overschrijden van de levertermijn, zal Eroworld Online deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan je vergoeden, ongeacht de vraag of je de overeenkomst met Eroworld Online hebt ontbonden.

6. Afkoelingsperiode


6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Eroworld Online te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Denk er wel aan dat de verpakkingen ongeopend moeten zijn.
Hierop zijn een aantal uitzondering door de wet gesteld zoals beeld en geluidsdragers, (Video's, DVD's e.d.) en producten van intieme aard. Deze producten zijn uitgesloten van de omruil garantie. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep  Seks Toys, zoals vibrators, dildo’s love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. BDSM,  Ook de Lingerie kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Eroworld Online bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit vooraf schriftelijk via e-mail aan Eroworld Online te melden. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Eroworld Online ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Eroworld Online binnen 14 dagen nadat Eroworld Online het door jou geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen.

6.4 Eroworld Online behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Eroworld Online of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Eroworld Online schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Eroworld Online je hiervan schriftelijk per mail in kennis stellen. Eroworld Online heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug


7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je Eroworld Online schriftelijk per mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Als je een product terug stuurt dan moet je zelf de kosten van verzending betalen.

7.3 Als Eroworld Online het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet zullen de verzend kosten worden vergoed.

7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met Eroworld Online. Het betreft hier

(deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep  Seks Toys, zoals vibrators, dildo’s love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. BDSM,  Ook de Lingerie kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Eroworld Online bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

Beeld dragers (DVD's,Cd-rom's, tijdschriften e.d) kunnen nooit geruild worden.

8. Garanties


8.1 Op de door Eroworld Online geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten


9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Eroworld Online serieus in behandeling worden genomen.

9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Eroworld Online (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Eroworld Online zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Eroworld Online zal je hierover schriftelijk per mail berichten.

10. Privacy


Je privacy is voor Eroworld Online van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Op onze website is een aparte pagina “privacyverklaring” daar leggen we uit wat we bij de webwinkel www.eroworldonline.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

 

11. Klantenservice


De Klantenservice van Eroworld Online en alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Eroworld Online

Van Welderenstraat 61

6511MD Nijmegen

Info@eroworldonline.nl

 

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen


12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Eroworld Online is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Eroworld Online naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Eroworld Online, kun je Eroworld Online verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Arnhem bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk per mail aan Eroworld Online meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.